Załącznik do Regulaminu Portalu Windykacja.pl

Płatny dostęp do treści

 1. Usługa dotyczy uzyskania dostępu do pełnych treści umieszczonych w Serwisie w sekcji „Pisma i formularze”.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Portalu Windykacja.pl.

Warunki świadczenia usługi

 1. Usługa jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Aktywacja konta wymaga potwierdzenia posiadanego adresu e-mail.
 2. Dostęp do treści przyznawany jest po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 12 złotych (brutto). Opłata wnoszona jest za pośrednictwem serwisu PayU w postaci przelewu z konta bankowego.
 3. Aktywacja usługi następuje automatycznie po otrzymaniu przez Serwis pozytywnej autoryzacji płatności z serwisu PayU.
 4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 5. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów odpowiedzialność Operatora jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 6. Jeżeli Serwis nie wykonał jeszcze w pełni usługi Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Aby odstąpić od umowy Konsument ma obowiązek poinformować Serwis o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 7. Konsument może zlecić wykonanie usługi przed upływem 14 dniowego terminu do ustawowego odstąpienia od umowy o jakim mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 8. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta odpowiada czasowi trwania zawartej umowy
 9. Serwis jest zobowiązany do świadczenia usług w sposób niewadliwy
 10. Serwis ma obowiązek do rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez użytkowników usługi. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Serwisem pod adresem e-mail: info@windykacja.pl.
 11. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Serwis powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Reklamację należy złożyć w siedzibie Operatora przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław. Serwis rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
 12. Klient ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

 

Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Mamy ponad 25-letnie doświadczenie w windykacji. Prowadzimy: - postępowania polubowne i sądowe - nadzór nad egzekucją komorniczą - ustalenia majątkowe - pieczątkę prewencyjna

Zasięg działania: Polska
Windykacja na Ukrainie. Dłużnik na Ukrainie. Świadczymy usługi na terenie całej Ukrainy.

Zasięg działania: Europa