KPF: Zasady Dobrych Praktyk nadążają za zmianami rynku

W wyniku dynamicznego rozwoju rynku i zmienności zachodzących na nim zjawisk, rosną wymagania interesariuszy instytucji finansowych wobec prowadzenia przez nie działalności w sposób odpowiedzialny. To jeden z głównych motywów, jakimi Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych kierowała się w pracach nad znaczącą nowelizacją Księgi drugiej Zasad Dobrych Praktyk KPF, dotyczącej sprzedaży produktów kredytowych. Księga ta od 1 września 2017 roku obowiązuje wszystkich Członków KPF, którzy oferują takie produkty lub pośredniczą w ich sprzedaży.

 

Wcześniej zasady zawarte w Księdze drugiej odnosiły się tylko do oferowania produktów kredytowych konsumentom. Ponieważ coraz częściej instytucje pożyczkowe oferują swoje usługi także przedsiębiorcom, wynikła potrzeba stosownego uzupełnienia tych zasad i wskazania ewentualnych różnic między tymi dwiema grupami klientów. Sposobność ta została wykorzystana do dokonania generalnego przeglądu całej Księgi drugiej ZDP, w wyniku czego wprowadzony został szereg zmian i uzupełnień, na bazie zgromadzonych do tej pory doświadczeń w praktycznym stosowaniu zasad. Tym samym zrealizowano także potrzeby wynikające ze zmieniających się regulacji prawnych oraz nieustającego rozwoju nowych produktów kredytowych i sposobów świadczenia usług.

– Wartym podkreślenia jest fakt, że z inicjatywą rozszerzenia Zasad Dobrych Praktyk sprzedaży produktów kredytowych także na klientów–przedsiębiorców wyszli sami Członkowie KPF. Świadczy to o dojrzałej i odpowiedzialnej postawie zrzeszonych w KPF przedstawicieli rynku, którzy poprzez samoregulację dążą do zapewnienia oczekiwanych przez klientów standardów obsługi – stwierdza mec. Szymon Dejk, radca prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym KPF.

W pracach nad dokumentem szczególną uwagę poświęcono roli Biur Informacji Gospodarczej w procesie badania zdolności do spłaty zobowiązań, a także podkreślanej wielokrotnie potrzebie udzielania jasnych i rzetelnych informacji o oferowanych produktach. Wzmocniono również wymagania dotyczące czytelności umów zawieranych z klientami, a także rozbudowano katalog czynności stanowiących niedozwolone praktyki.

– Prace nad nowelizacją Księgi drugiej ZDP były prowadzone przez specjalnie do tego celu powołany zespół roboczy, po czym projekt został poddany szerokim konsultacjom wewnątrz KPF, a następnie konsultacjom zewnętrznym z instytucjami i organizacjami, które realizują zadania mające na celu ochronę praw klientów, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Takie podejście zapewnia, że Zasady Dobrych Praktyk podlegają nieustannemu doskonaleniu, które przyczynia się do podnoszenia poziomu usług świadczonych przez członków KPF, tym bardziej, że zmiany te zostaną uwzględnione już w procesie audytu wewnętrznego za 2017 rok – powiedział dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Został przyjęty do stosowania przez przedsiębiorstwa działające w 10 sektorach na rynku finansowym, w szczególności związanych z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Pierwsza wersja ZDP została uchwalona 1 czerwca 2005 roku. Obecnie dokument składa się z sześciu ksiąg. Jego stosowanie przez Członków KPF jest monitorowane przez niezależny organ – Komisję Etyki KPF.

– KPF rozpocznie akcję informacyjną wśród interesariuszy rynku kredytowego, prosząc ich o zaangażowanie, współpracę z Komisją Etyki w monitorowaniu zgodności praktyki biznesowych z dobrymi praktykami, obowiązującymi aktualnie w KPF. Uwrażliwianie na ten aspekt stosowania się do zasad dobrych praktyk traktujemy jako ważny czynnik procesu etycznego w KPF i warunek skuteczności w jego realizacji – dodał Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Aktualna wersja ZDP: http://www.kpf.pl/pliki/etyka/zasady_dobrych_praktyk_01.09.2017.pdf

Eksport do PDFEksport do HTML    Data dodania: 2017-10-04 (Ostatnia zmiana: 2017-10-04)
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Windykacja Terenowa , listowna , telefoniczna , Monitoring Płatności , Usługi Detektywistyczne , Wywiad Gospodarczy , Działamy w całej Polsce oraz Unii Europejskiej

Zasięg działania: Europa
Specjalizujemy się w terenowej Windykacji Na Koszt Dłużnika. Windykacja bezpośrednia na terenie całego kraju. Wynagrodzenie jedynie od sukcesu.

Zasięg działania: Europa