Regulamin Portalu Windykacja.pl

Wstęp

1. Operatorem Serwisu Windykacja.pl jest DOMENY.TV MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001090436, NIP 8971849179, REGON 368943222.

2. Poniższa treść stanowi formę porozumienia pomiędzy Serwisem a wszystkimi osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

Odpowiedzialność

1. Serwis jest ogólnodostępny, bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych windykacją i tematami pokrewnymi.

2. Serwis publikuje treści co do których ma zezwolenia na publikację od ich właścicieli. Treści te pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Serwisu mogą być uznane za rzetelne.

3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

4. Serwis dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie dane były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

5. Prezentowane w Serwisie poglądy, komentarze i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

6. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie

1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, rozpowszechniania i kopiowania wszelkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2. Wykorzystywanie treści Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Serwis.

3. Wykorzystywanie treści Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Serwis.

Ochrona prywatności

1. Serwis całkowicie respektuje prawo Użytkowników Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych. W związku z tym Serwis nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych, które pozwalałby na jego identyfikację. Wyjątkiem są ankiety, konkursy, formularze kontaktowe i usługi dodatkowe o charakterze biznesowym, których wypełnienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

2. Dane uzyskane poprzez wypełnienie ankiety, wniosku, formularza mają dla Serwisu charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

3. Wyjątek stanowią formularze, dotyczące zainteresowania szczegółami oferty Partnerów Serwisu, wypełniane przez Użytkowników Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania wniosku z danymi użytkownika Partnerowi Serwisu, w celu realizacji złożonej we wniosku prośby o świadczenie usług.

4. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez Operatora w celach wykonania umowy w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora.

5. Operator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzał w celach wskazanych powyżej.

6. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadcza, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.

7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

8. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Serwis jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

9. Jeżeli Serwis otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownik i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

10. Jeżeli Serwis uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

11. W celu poprawnego korzystania z usługi Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt komputerowy (PC lub kompatybilny), łącze internetowe oraz oprogramowanie, w szczególności przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.

12. Użytkownik jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (sugerujemy użycie hasła mocnego składającego się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ochrony lokalnych i zdalnych systemów komputerowych przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich oraz stosowania zabezpieczeń antywirusowych w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.

Bazy danych

1. Serwis umożliwia użytkownikom biznesowym zamieszczanie darmowych i płatnych wpisów do bazy firm windykacyjnych, bazy ofert windykacji, ofert pracy i szkoleń. Wszystkie wpisy do baz muszą dotyczyć tematu windykacji, wierzytelności, długów, itp. Usługi dodawania wpisów nie są dostępne dla użytkowników będących konsumentami.

2. Baza danych stanowi wyłączną własność Serwisu. Każdy kto dokonuje wpisów lub zmian w bazie danych przenosi tym samym na Serwis wszystkie prawa związane z takim wpisem lub zmianą.

3. Wpisy dodawane są bezpośrednio przez firmy. Serwis nie odpowiada za treść wpisów. Serwis nie weryfikuje prawdziwości wpisów i nie pośredniczy w przekazywaniu informacji pomiędzy osobami zainteresowanymi a firmą umieszczającą wpis. Wszelkie zapytania w sprawie konkretnych wpisów należy kierować do firmy zamieszczającej.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji, odrzucania i usuwania wpisów naruszających zasady regulaminu.

Załączniki

 

Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy specjalistyczną agencją windykacyjną skupiającą się na odzyskiwaniu płatności z niezapłaconych faktur. Pomogliśmy setkom firm odzyskać pieniądze od nierzetelnych kontrahentów.

Zasięg działania: Europa

Zasięg działania: Europa