11 11 shopping Festival AliExpress 160

Najnowsze wiadomości

Nowe zmiany dla firm. Będzie łatwiej w sądach

Skrócenie formalnych etapów postępowania sądowego, dwukrotne podwyższenie limitu wartości przedmiotu sporu w trybie uproszczonym i rozstrzyganie spraw przedsiębiorców w postępowaniu...

Po co nam giełdy wierzytelności?

Giełdy wierzytelności istnieją w polskim obrocie gospodarczym już od ponad 20 lat. Rozwój internetowych narzędzi spowodował, że ich znaczenie i skuteczność w ostatnim czasie znacząco...

Liczba giełdowych dłużników spadła, ale średni dług rekordowo wysoki

27,3 miliona złotych to łączne zadłużenie 56 spółek notowanych na głównym rynku GPW, które na początku maja znajdowały się w Krajowym Rejestrze Długów. Liczba giełdowych...

Porażka systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego

Minął rok od wdrożenia systemu bezpłatnych porad prawnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W trakcie całego 2016 roku...

Rozwód i podział majątku a kredyt hipoteczny

Jedynie niewielki odsetek nabywców nieruchomości może sobie pozwolić na ich zakup bez wspomagania się kredytem. Najczęściej jest to kredyt zaciągany wspólnie z partnerem lub małżonkiem....

Nowelizacja prawa cywilnego uderzy w firmy windykacyjne

Nie jest tajemnicą, że znaczny odsetek postępowań o zapłatę rozpoznawanych obecnie przez sądy cywilne, w których stronami są firmy windykacyjne, obejmuje wierzytelności przedawnione. I...

Najnowsze raporty

Ile Polak wydaje na siebie?

Znaczna część Polaków może wydać na swoje potrzeby nawet do 500 zł w ciągu miesiąca, przy czym dziennie wydatki mężczyzn na ten cel są ponaddwukrotnie wyższe w porównaniu do wydatków...

Zatory maleją, gospodarka rośnie

W pierwszym kwartale 2017 roku co piąta polska firma nie miała żadnych problemów z otrzymaniem terminowej zapłaty za sprzedane towary lub usługi, a Indeks Należności Przedsiębiorstw...

W I kwartale 2017 r. liczba niewypłacalnych firm w Polsce była o 29% wyższa niż w I kwartale ub. roku

W pierwszym kwartale opublikowano informacje o niewypłacalności 224 polskich przedsiębiorstw, wobec 173 w I kwartale 2016 roku, czyli nastąpił wzrost ich liczby o +29%. W samym marcu...

Razem czy osobno - planowanie budżetu według Polaków

Ponad połowa badanych deklaruje, że domowy budżet planuje wspólnie z życiowym partnerem, ale niewiele ponad 40% posiada z nim wspólne konto. Jednocześnie do samodzielnego planowania...

W lutym liczba niewypłacalnych firm w Polsce na poziomie z ostatnich miesięcy – o 43% wyższa niż w lutym ub. roku

W lutym opublikowano informacje o niewypłacalności 77 polskich przedsiębiorstw wobec 54 w lutym 2016 roku, czyli nastąpił wzrost ich liczby o +43% (niewypłacalność - czyli niezdolności do...

KPF: Samochód na kredyt, a nie z zaoszczędzonych środków

W ostatnim badaniu koniunktury na rynku consumer finance, przeprowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, odnotowano poprawę sytuacji w...

Zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie doznane wskutek wypadku komunikacyjnego – przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela i sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia przez sąd

Zgodnie z treścią art. 436 k.c. w zw. z art. 435 k.c. samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub...

Rząd idzie na wojnę z niesolidnymi alimenciarzami

Ministerstwo Sprawiedliwości kilka miesięcy temu zapowiedziało podjęcie radykalnych działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia lepszej ściągalności należności alimentacyjnych...

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Od 1 stycznia 2004 r. w Kodeksie pracy funkcjonują przepisy art. 11(3) i art. 18(3a)-18(3e) zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu. Wcześniej funkcjonowały jedynie przepisy statuujące...

Przestępstwa prywatnoskargowe – oskarżenie prywatne i skarga

Jedną z zasad postępowania karnego jest zasada ścigania z urzędu, która oznacza, że ściganie i inne czynności w toku postępowania karnego są wykonywane przez powołane do tego organy, bez...

Windykacja polubowna – w którym momencie skorzystać z pomocy windykatora

Prowadzenie windykacji zza biurka, czyli tzw. windykacji miękkiej, jest metodą skuteczną jedynie w stosunku od niektórych dłużników. Skuteczność tego rodzaju działań jest umiarkowana,...

Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać aby był skuteczny i przestrzegany?

W ocenie ekspertów przepisy kodeksu pracy dotyczące zakazu konkurencji wymagają odświeżenia, ponieważ istnieje wiele niedoprecyzowanych kwestii, których samo orzecznictwo w pełni nie...

Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze to odpowiedź na potrzeby i sugestie dynamicznego rynku szkoleniowego. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania szkoleniowe! Zapraszamy do kontaktu!

Zasięg działania: Europa