Kwota: Okres "od":
Okres "do":


Odsetki w skali roku obliczane są wg następującego wzoru:

O = (K x Z x p) / 365

gdzie:

O - kwota odsetek
Z - liczba dni zwłoki
p - stopa odsetek za zwłokę
K - kwota zaległości


Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu określonym w kalkulatorze jako:
"Okres od"

Odsetki naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem, określonym w kalkulatorze jako:
"Okres do"


Końcową sumę odsetek od zaległości podatkowych należy zaokrąglić do pełnych złotych (podstawa prawna: art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199)).

Redakcja portalu Windykacja.pl nie odpowiada za poprawność obliczeń uzyskanych przy użyciu udostępnionych narzędzi.
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Specjalizujemy się w terenowej Windykacji Na Koszt Dłużnika. Windykacja bezpośrednia na terenie całego kraju. Wynagrodzenie jedynie od sukcesu.

Zasięg działania: Europa
Windykacja na Ukrainie. Dłużnik na Ukrainie. Świadczymy usługi na terenie całej Ukrainy.

Zasięg działania: Europa