Banners - CPS commssion model nr 1 Image Banner 750 x 100

Poradnik dla wierzycieli i dłużników


2017-07-27 
Skarga na przewlekłość postępowania
Każdy, kto decyduje się dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej ma prawo oczekiwać rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednak realia w większości przypadków odbiegają dość radykalnie od oczekiwań i pomimo podejmowanych prób zreformowania procedury cywilnej odsetek osób zadowolonych z tempa rozpoznawania spraw przez sądy jest raczej znikomy...
 
 
2017-07-27 
Wyciąg z ksiąg bankowych w postępowaniu nakazowym
Z chwilą wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 14.04.2015 r. sygn. akt. P 45/12 , w którym orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wskazane przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r. wydawało się, że przywrócono w ten sposób równowagę pomiędzy uczestnikami sporów sądowych, w których z jednej strony występował bank a z drugiej strony dłużnik (domniemany lub rzeczywisty).
 
 
2017-07-27 
Windykacja wewnętrzna czy zewnętrzna: stan obecny i perspektywy
Przygotowany jeszcze w zeszłym roku na zlecenie jednej z firm windykacyjnych raport na temat wykorzystania windykacji zewnętrznej w firmach potwierdził, że prawie ¾ przedsiębiorców stara się odzyskiwać wierzytelności własnymi środkami. Mimo że co do samej metodologii badania można mieć pewne zastrzeżenia, to wyniki pokrywają się zasadniczo z intuicją, która podpowiada, że dla przedsiębiorców windykacja zewnętrzna będzie ostatecznością.
 
 
2017-06-13 
Zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie doznane wskutek wypadku komunikacyjnego – przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela i sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia przez sąd
Zgodnie z treścią art. 436 k.c. w zw. z art. 435 k.c. samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 
 
2017-06-13 
Rząd idzie na wojnę z niesolidnymi alimenciarzami
Ministerstwo Sprawiedliwości kilka miesięcy temu zapowiedziało podjęcie radykalnych działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia lepszej ściągalności należności alimentacyjnych na rzecz uprawnionych do tego typu świadczeń. Propozycje rozwiązań ustawowych są na tyle restrykcyjne, że wszyscy uchylający się od płacenia alimentów będą musieli poważnie przemyśleć swoje położenie oraz zmienić swój stosunek do nałożonego obowiązku...
 
 
2017-05-09 
Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
Od 1 stycznia 2004 r. w Kodeksie pracy funkcjonują przepisy art. 11(3) i art. 18(3a)-18(3e) zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu. Wcześniej funkcjonowały jedynie przepisy statuujące zasadę równego traktowania w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, nie odnoszące się do kwestii dyskryminacji z innych powodów niż płeć.
 
 
2017-05-09 
Przestępstwa prywatnoskargowe – oskarżenie prywatne i skarga
Jedną z zasad postępowania karnego jest zasada ścigania z urzędu, która oznacza, że ściganie i inne czynności w toku postępowania karnego są wykonywane przez powołane do tego organy, bez względu na stanowisko i wolę innych podmiotów, min. pokrzywdzonych.
 
 
2017-04-05 
Windykacja polubowna – w którym momencie skorzystać z pomocy windykatora
Prowadzenie windykacji zza biurka, czyli tzw. windykacji miękkiej, jest metodą skuteczną jedynie w stosunku od niektórych dłużników. Skuteczność tego rodzaju działań jest umiarkowana, ale koszty generowane na tym etapie są niewielkie, podobnie jak ryzyko utraty klienta. W pewnym momencie należy jednak zmienić strategię windykacji i zakończyć procedury miękkie, przechodząc do działań z zakresu tzw. twardej windykacji. Najpierw jednak można odwołać się do doświadczenia windykatorów.
 
 
2017-04-05 
Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać aby był skuteczny i przestrzegany?
W ocenie ekspertów przepisy kodeksu pracy dotyczące zakazu konkurencji wymagają odświeżenia, ponieważ istnieje wiele niedoprecyzowanych kwestii, których samo orzecznictwo w pełni nie reguluje. Istnieje wiele spornych i interesujących zagadnień, w różny sposób interpretowanych zarówno przez pracodawcę jak i przez sądy.
 
 
2017-02-24 
Jak spłacić swoje zadłużenie? Na jakie konto skierować środki?
Windykacja to proces złożony i często komplikacje dla dłużnika pojawiają się w miejscach, w których się ich trudno spodziewać. Sposób spłaty zadłużenia nie zawsze jest obojętny i warto zwracać uwagę nawet na numery kont, ponieważ mogą się one w pewnych okolicznościach zmieniać.
 
 
2017-02-02 
Zakończenie działalności spółki jawnej bez likwidacji
Zakończenie działalności spółki podlegającej obowiązkowi rejestracji w KRS wymaga znacznie większego nakładu czasu i środków niż likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.
 
 
2016-12-27 
Zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe
Pod koniec 2015 roku zmieniły się zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty świadczące usługi finansowe, których celem było niewątpliwie wzmocnienie stosunkowo słabej pozycji konsumentów względem instytucji finansowych. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.)...
 
 
2016-10-28 
Zniesienie współwłasności nieruchomości
Współwłasność nieruchomości może powstać na wiele sposobów, jednak w praktyce najczęściej powstaje na skutek dziedziczenia przez dwóch lub więcej spadkobierców lub poprzez nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.
 
 
2016-10-04 
Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną
Częstym problem, z którym spotykają się wierzyciele jest zbieg egzekucji sądowej z administracyjną. Sytuacja taka ma miejsce gdy dwa organy egzekucyjne egzekwujące różnego rodzaju wierzytelności dokonują zajęcia tych samych składników majątkowych dłużnika.
 
 
2016-10-04 
Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym
Osoby występujące samodzielnie w procesie sądowym muszą mieć świadomość, że czasami nawet niewielkie zaniechania w toku sprawy, wynikające z braku dostatecznej wiedzy lub roztargnienia, mogą pociągać za sobą dotkliwe konsekwencje na dalszych etapach postępowania, w szczególności w ewentualnym postępowaniu przed sądem drugiej instancji na skutek wniesionej apelacji.
 
 
Strona 1 z 11    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
- negocjacje / windykacja należności - obsługa firm i osób fizycznych - radca prawny / sąd - komornik - także sprawy trudne / sporne / bez dokumentów - doświadczenie / skuteczność - solidne podejście

Zasięg działania: Polska