Poradnik dla wierzycieli i dłużników


2019-05-21 
Można zmniejszyć zatory płatnicze likwidując zakaz cesji wierzytelności
Jak pokazują badania, zatory płatnicze to problem, który w największym stopniu dotyka mikroprzedsiębiorstwa. Skutecznym sposobem na ograniczenie tego zjawiska może być likwidacja zakazu cesji wierzytelności. Obecnie bowiem przepisy zezwalają na wprowadzanie do umów między przedsiębiorcami zakazu cesji. Z tej możliwości korzystają zwłaszcza duże firmy w stosunku do swoich małych kooperantów. Nie dość, że nie płacą im w terminie, to jeszcze w umowach zabraniają przenoszenia wierzytelności na kogoś innego. W efekcie małe firmy zostają bez pieniędzy i jakichkolwiek możliwości manewru.Aż 64% mikroprzedsiębiorców przyznaje, że przeterminowane należności stanowią dla nich istotną barierę: blokują inwestycje (36,8%), utrudniają wprowadzanie nowych produktów na rynek (15,1%), ale przede wszystkim uniemożliwiają regulowanie własnych zobowiązań (38,3%). To wyniki najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. Jeśli dodatkowo takie firmy w umowach handlowych są związane zakazem cesji, to nie mogą skutecznie chronić swojego biznesu przed utratą płynności finansowej, gdy klient nie płaci im w terminie. Nie mogą na przykład sprzedać tego długu firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej ani skorzystać z faktoringu, czyli otrzymać pieniądze od firmy faktoringowej za wystawioną klientowi fakturę. Cesja należności w kontraktach między przedsiębiorcami jest bardzo ważna. Umożliwia firmom przeniesienie ryzyka nieterminowego regulowania płatności, czy wręcz niewypłacalności kontrahenta, na podmioty silniejsze finansowo. Firmy windykacyjne czy faktoringowe mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby odzyskać pieniądze. Tym samym cesja chroni wielu przedsiębiorców przed zatorami i poprawia ich płynność finansową, zapobiegając spirali zadłużenia i bankructwom. Niestety polski Kodeks cywilny pozwala stosować w umowach między przedsiębiorstwami zakaz przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią. Z tej możliwości chętnie korzystają więc duże firmy, wzmacniając w ten sposób swoją silniejszą pozycję względem mniejszych dostawców. Szkodliwy zakaz cesjiMałe przedsiębiorstwa, często dostawcy usług i towarów dla większych podmiotów, są poszkodowane w relacjach handlowych, ponieważ długie terminy płatności blokują im dostęp do pieniędzy. Jeśli potrzebują ich szybko, lepszym rozwiązaniem będzie faktoring. Dlatego postulat zniesienia zakazu cesji w Polsce od dawna zgłasza wiele instytucji, stowarzyszeń i firm, jak chociażby Polski Związek Faktorów. Również NFG forsuje ten pomysł: - Nie może być tak, że dłużnik nie dość że nie płaci w terminie lub w ogóle, to jeszcze blokuje przedsiębiorcy możliwość dysponowania swoją własnością, bo tak to trzeba traktować. Obsługujemy kilka tysięcy mikrofirm i codziennie słyszymy od nich takie historie. Likwidacja tego przepisu uratuje wielu przedsiębiorców przed poważnymi kłopotami czy wręcz bankructwem - mówi Dariusz Szkaradek, prezes firmy faktoringowej NFG. Zakaz cesji pozbawia przedsiębiorcę możliwości dysponowania swoją wierzytelnością i ogranicza mu wyegzekwowanie świadczenia od kontrahenta. To zaś otwiera furtkę nieuczciwym kontrahentom, którzy wykorzystują ten fakt do kredytowania własnej działalności kosztem uczciwych przedsiębiorców.Dla porównania, firmy, na których nie ciąży obowiązek zakazu cesji w umowach handlowych, mogą świadomie i w dowolny sposób dysponować wierzytelnością w celu poprawy własnej kondycji finansowej. Mogą na przykład wybrać faktoring online, który szybko, bezpiecznie i skutecznie uwalnia środki zamrożone w fakturach i przenosi na faktora ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Faktoring cichy vs jawny- Na rynku jest wiele rodzajów i form faktoringu. Wybór zależy od prefere...
 
 
2019-02-20 
Jakie są etapy windykacji? Poradnik dla konsumentów
Trzy główne etapy windykacji to: windykacja wstępna, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne. Warto pamiętać, że na każdym z tych etapów możliwe jest polubowne rozwiązanie problemu zaległych zobowiązań i załatwienie sprawy, związanej z długiem tak, by jego spłata nie rujnowała naszego bieżącego budżetu. Jakie działania podejmuje wierzyciel i reprezentująca go firma windykacyjna podczas windykacji wstępnej, a jakie na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego? Jakie są prawa konsumentów na każdym z etapów? Windykacja wstępna nazywana jest windykacją polubowną. Na tym etapie wierzyciel, lub działająca w jego imieniu firma windykacyjna, w przypadku opóźnienia w wywiązywaniu się przez klienta ze zobowiązań, stara się nawiązać z nim kontakt, by wyjaśnić przyczyny powstałej sytuacji. Windykacja polubowna to okres, w którym dłużnik może np. zwrócić się do wierzyciela z prośbą o wydłużenie okresu spłaty, obniżenie wysokości rat spłaty, czy częściowe wstrzymanie naliczania odsetek. Nie oznacza to, że wierzyciel na pewno zgodzi się na takie rozwiązania, ale im wcześniej dłużnik zwróci się z taką prośbą, tym większe szanse na pozytywną odpowiedź. Warto pamiętać, że na etapie tzw. windykacji wstępnej wierzyciel (np. bank, instytucja pożyczkowa, czy firma telekomunikacyjna) próbuje przede wszystkim przypomnieć osobie lub firmie zadłużonej o zaległościach w spłacie. W tym celu stosuje wezwania, pisma ponaglające lub kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie. Jeżeli nie uda mu się skontaktować z dłużnikiem w ten sposób - będzie podejmował starania, by nawiązać kontakt poprzez swoich przedstawicieli terenowych. Postępowanie sądowe Jeśli wezwania do spłaty zaległości zawiodły, a dłużnik uporczywie unika kontaktu z wierzycielem lub firmą windykacyjną, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń według przepisów ogólnych (sprawa jest wówczas kierowana na posiedzenie jawne i przed sądem odbywa się rozprawa z udziałem dłużnika i wierzyciela) lub skorzystać z możliwości prowadzenia sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. W szczególności, właściwe dla dochodzenia roszczeń pieniężnych mogą być postępowania w trybie nakazowym lub upominawczym (w tym elektronicznym). W obu trybach, co do zasady, następstwem skierowania przez wierzyciela pozwu o zapłatę jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty na posiedzeniu niejawnym, tj. bez rozprawy, a tym samym bez udziału stron. Warto również pamiętać, że gdy sąd wyda nakaz zapłaty, dłużnik ma dwa tygodnie na złożenie zarzutów (w postępowaniu nakazowym) lub sprzeciwu (w postępowaniu upominawczym). Skutecznie wniesione zarzuty lub sprzeciw powodują zaś konieczność wyznaczenia pierwszej rozprawy w postępowaniu zwykłym, co oznacza, że sprawa będzie się dalej toczyć według przepisów ogólnych.Postępowanie egzekucyjnePo otrzymaniu orzeczenia sądu, które opatrzone klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, lub po uzyskaniu przez wierzyciela innego tytułu wykonawczego, sprawa - na wniosek wierzyciela - może trafić do egzekucji komorniczej. Jest to jednak dla wierzyciela konieczność, wykorzystywana wówczas, gdy dłużnik nie wykazuje żadnej woli porozumienia. Dopuszczenie przez dłużnika do tego kroku np. przez unikanie kontaktu z wierzycielem, jest też dla niego źródłem dodatkowych, często względnie wysokich kosztów nie tylko sądowych, ale także później kosztów postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika.Prawa konsumentaNiezależnie od etapu windykacji, zarówno wierzyciel, jak i instytucja, która działa w jego imieniu (np. firma windykacyjna) powinna przestrzegać praw konsumentów oraz zasad etyki. W praktyce bywa różnie, ale firmy windykacyjne zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Fina...
 
 
2018-12-10 
6 stereotypów na temat firm windykacyjnych i procesu windykacji
O firmach windykacyjnych pisze i słyszy się najczęściej w kontekście stosowania niedozwolonych praktyk, stanowiących złamanie prawa bądź dobrych obyczajów. Profesjonalne firmy zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w KPF, przyznają, że rynek nie jest całkowicie od nich wolny, ale nie podpisują się pod takimi praktykami. O znaczeniu profesjonalnej windykacji dla gospodarki, budżetu państwa i jakości życia przeciętnego gospodarstwa domowego mówi się wyjątkowo rzadko. Czy firmy windykacyjne działają poza prawem? Czy konsumenci są bezbronni wobec ich działań? Czy przedawnione długi znikają i nikt nie ma prawa ich dochodzić? Oto 6 największych stereotypów dotyczących działalności firm windykacyjnych.
 
 
2018-08-28 
Co Ty wiesz o faktoringu?
Faktoring na polskim rynku funkcjonuje już ponad 20 lat i blisko 70% przedsiębiorstw z sektora MŚP kojarzy tę usługę. Czy te skojarzenia są trafne? Jakie opinie krążą na jego temat w polskim mikrobiznesie? To postanowiła sprawdzić firma NFG...
 
 
2018-02-12 
Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę
Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] Kodeksu pracy. Zarówno pracownik jak i pracodawca mogą w niektórych sytuacjach rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. ...
 
 
2018-01-02 
Osoba zamieszkująca w lokalu odpowiada za czynsz najmu solidarnie z najemcą
Wynajmujący lokale mieszkalne nie zawsze dokładają należytej staranności przy zawieraniu umów najmu, co w przypadku późniejszych problemów z regulowaniem czynszu implikuje istotne problemy, także na etapie dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Jednym z takich zaniechań jest bez wątpienia zawieranie umów najmu z wybranym lokatorem, pomimo posiadania przez wynajmującego wiedzy, że nie będzie on jedynym zamieszkującym w danym lokalu. Wynika to najczęściej z braku dostatecznej wiedzy o obowiązujących uregulowaniach dotyczących najmu, a nierzadko także ze zwykłego niedbalstwa...
 
 
2017-11-29 
Kredyty indeksowane i denominowane – rozróżnienie pojęć
Coraz głośniejszym echem odbijają się orzeczenia, w których sądy w sporach pomiędzy bankami a kredytobiorcami, którzy zaciągnęli kredyty popularnie określane „frankowymi”, przyznają rację tym drugim. Odsetek spraw zakończonych pomyślnie dla kredytobiorców jest jeszcze niewielki, jednak każde pozytywne rozstrzygnięcie wzmaga falę kolejnych pozwów przeciwko bankom, jak również ułatwia obronę wszystkim tym, którzy pozostają w sporze z bankiem jako strona pozwana - na skutek wypowiedzenia umowy kredytowej. Korzystne dla kredytobiorców orzeczenia bywają także istotnym wyznacznikiem dla innych sądów rozstrzygających podobne sprawy.Artykułem tym rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych właśnie kredytom frankowym a ściślej, kredytom indeksowanym lub denominowanym do waluty obcej.Aby w pełni zrozumieć problematykę z tym związaną, należy przede wszystkim rozróżnić dwa podstawowe typy kredytów udzielanych przez banki - indeksowane kursem waluty obcej lub denominowane do waluty obcej, bo głównie z takimi mieliśmy w przeszłości do czynienia, przy czym należy zaznaczyć, że mogą występować istotne różnice pomiędzy umowami różnych banków, na co również staramy się zwrócić uwagę w kolejnych publikacjach.Kredyt indeksowany kursem waluty obcejKredyt indeksowany kursem waluty obcej (CHF, EUR itp.) to nic innego jak kredyt udzielony i wypłacony w złotych polskich, jak również w polskich złotych spłacany. Jednak z uwagi na zawarcie w treści umowy kredytowej tzw. klauzuli indeksacyjnej, wysokość zadłużenia kredytobiorcy oraz wysokość raty uzależniona jest ściśle od kursu określonej waluty obcej - najczęściej franka szwajcarskiego lub euro. Mechanizm finansowania polegał na tym, że kredytobiorca wnioskował o udzielenie kredytu w określonej wysokości w złotych polskich i godził się (za cenę niższego oprocentowania niż w przypadku kredytów w złotówkach) na wprowadzenie do treści umowy zapisów, zgodnie z którymi wartość zadłużenia z chwilą wypłaty kredytu przeliczana była na walutę obcą (CHF, EUR), najczęściej według kursu z dnia wypłaty kredytu lub jego transzy. Klient co prawda spłacał kredyt w polskich złotych, jednak ilość spłacanych złotówek musiała odpowiadać wartości raty kredytu wyrażonej w walucie obcej.Przykładowe postanowienia umowy kredytu indeksowanego:„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu waluty obowiązującego w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs waluty obowiązujący w momencie wypłaty poszczególnych transz.”„Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu”„Raty spłaty kredytu pobierane są z rachunku bankowego kredytobiorcy prowadzonego w złotych”„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej raty kredytu podlegające spłacie wyrażane są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, według kursu sprzedaży zgodnie z tabelą kursów walut obowiązującą w banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”Przeliczenie salda kredytu oraz docelowej raty na walutę obcą miało oczywiście ten skutek, że wzrost kursu waluty powodował automatyczny wzrost wartości raty spłacanej w złotych, którą kredytobiorca musiał zapewnić na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Tym samym korzyści wynikające z niższego oprocentowania kredytu indeksowanego szybko okazały się mizernym pocieszeniem dla tych, którzy zaciągali kredyt przy kursie franka szwajcarskiego oscylującym w granicach 2,20 zł.W oparciu o konstrukcję kredytu indeksowanego można przyjąć twierdzenie, że w istocie jest to kredyt złotówkowy a waluta obca jest jedyn...
 
 
2017-07-27 
Skarga na przewlekłość postępowania
Każdy, kto decyduje się dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej ma prawo oczekiwać rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednak realia w większości przypadków odbiegają dość radykalnie od oczekiwań i pomimo podejmowanych prób zreformowania procedury cywilnej odsetek osób zadowolonych z tempa rozpoznawania spraw przez sądy jest raczej znikomy...
 
 
2017-07-27 
Wyciąg z ksiąg bankowych w postępowaniu nakazowym
Z chwilą wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 14.04.2015 r. sygn. akt. P 45/12 , w którym orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wskazane przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r. wydawało się, że przywrócono w ten sposób równowagę pomiędzy uczestnikami sporów sądowych, w których z jednej strony występował bank a z drugiej strony dłużnik (domniemany lub rzeczywisty).
 
 
2017-07-27 
Windykacja wewnętrzna czy zewnętrzna: stan obecny i perspektywy
Przygotowany jeszcze w zeszłym roku na zlecenie jednej z firm windykacyjnych raport na temat wykorzystania windykacji zewnętrznej w firmach potwierdził, że prawie ¾ przedsiębiorców stara się odzyskiwać wierzytelności własnymi środkami. Mimo że co do samej metodologii badania można mieć pewne zastrzeżenia, to wyniki pokrywają się zasadniczo z intuicją, która podpowiada, że dla przedsiębiorców windykacja zewnętrzna będzie ostatecznością.
 
 
2017-06-13 
Zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie doznane wskutek wypadku komunikacyjnego – przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela i sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia przez sąd
Zgodnie z treścią art. 436 k.c. w zw. z art. 435 k.c. samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 
 
2017-06-13 
Rząd idzie na wojnę z niesolidnymi alimenciarzami
Ministerstwo Sprawiedliwości kilka miesięcy temu zapowiedziało podjęcie radykalnych działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia lepszej ściągalności należności alimentacyjnych na rzecz uprawnionych do tego typu świadczeń. Propozycje rozwiązań ustawowych są na tyle restrykcyjne, że wszyscy uchylający się od płacenia alimentów będą musieli poważnie przemyśleć swoje położenie oraz zmienić swój stosunek do nałożonego obowiązku...
 
 
2017-05-09 
Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
Od 1 stycznia 2004 r. w Kodeksie pracy funkcjonują przepisy art. 11(3) i art. 18(3a)-18(3e) zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu. Wcześniej funkcjonowały jedynie przepisy statuujące zasadę równego traktowania w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, nie odnoszące się do kwestii dyskryminacji z innych powodów niż płeć.
 
 
2017-05-09 
Przestępstwa prywatnoskargowe – oskarżenie prywatne i skarga
Jedną z zasad postępowania karnego jest zasada ścigania z urzędu, która oznacza, że ściganie i inne czynności w toku postępowania karnego są wykonywane przez powołane do tego organy, bez względu na stanowisko i wolę innych podmiotów, min. pokrzywdzonych.
 
 
2017-04-05 
Windykacja polubowna – w którym momencie skorzystać z pomocy windykatora
Prowadzenie windykacji zza biurka, czyli tzw. windykacji miękkiej, jest metodą skuteczną jedynie w stosunku od niektórych dłużników. Skuteczność tego rodzaju działań jest umiarkowana, ale koszty generowane na tym etapie są niewielkie, podobnie jak ryzyko utraty klienta. W pewnym momencie należy jednak zmienić strategię windykacji i zakończyć procedury miękkie, przechodząc do działań z zakresu tzw. twardej windykacji. Najpierw jednak można odwołać się do doświadczenia windykatorów.
 
 
Strona 1 z 12    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy doskonale zorganizowaną firmą windykacyjną, działającą jako spółka prawa handlowego z wyłącznie polskim kapitałem. Nie opowiadamy bajek, my wiemy jak windykować skutecznie, ale i z rozsądkiem

Zasięg działania: Europa
Firma windykacyjna GCS Ukraine – wasz doradca w sprawach windykacji i zarządzania ryzykiem kredytowym w Ukrainie i Wspólnocie Niepodległych Państw.

Zasięg działania: Europa