Poradnik dla wierzycieli i dłużników


2023-08-28 
Kredyt kupiecki – wilk syty i owca cała, ale pod kilkoma warunkami
Kredyt kupiecki jest jedną z najpowszechniejszych form regulowania zobowiązań finansowych w transakcjach biznesowych. W ten sposób z kupującymi przedsiębiorcami rozlicza się 3/4 firm. To rozwiązanie ma wiele korzyści. Dzięki temu dostawca sprzedaje więcej i za wyższą cenę, a kupujący może zapłacić za towar bądź wykonaną usługę po terminie dostawy. Nie wymaga to szczególnej formy prawnej i nie angażuje banków ani firm pożyczkowych. Podstawową walutą w tego typu transakcjach jest… wzajemne zaufanie.
 
 
2022-02-25 
Co trzecia firma nie wie, co robić, gdy kontrahent nie płaci
Brak terminowej zapłaty od kontrahentów jest bolączką blisko 60 proc. przedsiębiorstw - pokazuje najnowsze badanie „Audyt windykacyjny” Kaczmarski Inkasso. Takich problemów doświadczają głównie małe firmy oraz te działające w branży usługowej i zlokalizowane na wschodzie kraju. Aż 34 proc. przedsiębiorstw idzie na żywioł w odzyskiwaniu pieniędzy, gdyż nie ma przygotowanych planów postępowania, kiedy partnerzy nie płacą za faktury.
 
 
2021-11-17 
Jedna czwarta dłużników u progu pętli finansowej
Według danych Krajowego Rejestru Długów Polacy mają do spłacenia prawie 46,8 mld zł. Blisko połowa tej kwoty należy do multidłużników, czyli osób zalegających z zapłatą wobec co najmniej trzech wierzycieli. I to właśnie ta grupa znalazła się już w tzw. pętli kredytowej lub jest na prostej drodze do tego, by w nią wpaść. Wraz z kolejnymi pożyczkami czy zobowiązaniami uregulowanie należności staje się bowiem coraz trudniejsze. Jak wyjść z pętli zadłużenia, nie zaciągając kolejnych zobowiązań - radzą eksperci Kaczmarski Inkasso.
 
 
2020-03-23 
Plaga wyłudzeń na koronawirusa
W zeszłym roku tylko w sektorze finansowym szacowana kwota wyłudzeń kredytów bankowych i pożyczek wyniosła 1,5-1,7 mld złotych. W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa skala będzie jeszcze większa.
 
 
2019-05-21 
Można zmniejszyć zatory płatnicze likwidując zakaz cesji wierzytelności
Jak pokazują badania, zatory płatnicze to problem, który w największym stopniu dotyka mikroprzedsiębiorstwa. Skutecznym sposobem na ograniczenie tego zjawiska może być likwidacja zakazu cesji wierzytelności. Obecnie bowiem przepisy zezwalają na wprowadzanie do umów między przedsiębiorcami zakazu cesji.
 
 
2019-02-20 
Jakie są etapy windykacji? Poradnik dla konsumentów
Trzy główne etapy windykacji to: windykacja wstępna, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne. Warto pamiętać, że na każdym z tych etapów możliwe jest polubowne rozwiązanie problemu zaległych zobowiązań i załatwienie sprawy, związanej z długiem tak, by jego spłata nie rujnowała naszego bieżącego budżetu.
 
 
2018-12-10 
6 stereotypów na temat firm windykacyjnych i procesu windykacji
O firmach windykacyjnych pisze i słyszy się najczęściej w kontekście stosowania niedozwolonych praktyk, stanowiących złamanie prawa bądź dobrych obyczajów. Profesjonalne firmy zarządzające wierzytelnościami, zrzeszone w KPF, przyznają, że rynek nie jest całkowicie od nich wolny, ale nie podpisują się pod takimi praktykami. O znaczeniu profesjonalnej windykacji dla gospodarki, budżetu państwa i jakości życia przeciętnego gospodarstwa domowego mówi się wyjątkowo rzadko. Czy firmy windykacyjne działają poza prawem? Czy konsumenci są bezbronni wobec ich działań? Czy przedawnione długi znikają i nikt nie ma prawa ich dochodzić? Oto 6 największych stereotypów dotyczących działalności firm windykacyjnych.
 
 
2018-08-28 
Co Ty wiesz o faktoringu?
Faktoring na polskim rynku funkcjonuje już ponad 20 lat i blisko 70% przedsiębiorstw z sektora MŚP kojarzy tę usługę. Czy te skojarzenia są trafne? Jakie opinie krążą na jego temat w polskim mikrobiznesie? To postanowiła sprawdzić firma NFG...
 
 
2018-02-12 
Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę
Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] Kodeksu pracy. Zarówno pracownik jak i pracodawca mogą w niektórych sytuacjach rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. ...
 
 
2018-01-02 
Osoba zamieszkująca w lokalu odpowiada za czynsz najmu solidarnie z najemcą
Wynajmujący lokale mieszkalne nie zawsze dokładają należytej staranności przy zawieraniu umów najmu, co w przypadku późniejszych problemów z regulowaniem czynszu implikuje istotne problemy, także na etapie dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Jednym z takich zaniechań jest bez wątpienia zawieranie umów najmu z wybranym lokatorem, pomimo posiadania przez wynajmującego wiedzy, że nie będzie on jedynym zamieszkującym w danym lokalu. Wynika to najczęściej z braku dostatecznej wiedzy o obowiązujących uregulowaniach dotyczących najmu, a nierzadko także ze zwykłego niedbalstwa...
 
 
2017-11-29 
Kredyty indeksowane i denominowane – rozróżnienie pojęć
Coraz głośniejszym echem odbijają się orzeczenia, w których sądy w sporach pomiędzy bankami a kredytobiorcami, którzy zaciągnęli kredyty popularnie określane „frankowymi”, przyznają rację tym drugim. Odsetek spraw zakończonych pomyślnie dla kredytobiorców jest jeszcze niewielki, jednak każde pozytywne rozstrzygnięcie wzmaga falę kolejnych pozwów przeciwko bankom, jak również ułatwia obronę wszystkim tym, którzy pozostają w sporze z bankiem jako strona pozwana - na skutek wypowiedzenia umowy kredytowej. Korzystne dla kredytobiorców orzeczenia bywają także istotnym wyznacznikiem dla innych sądów rozstrzygających podobne sprawy.Artykułem tym rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych właśnie kredytom frankowym a ściślej, kredytom indeksowanym lub denominowanym do waluty obcej.Aby w pełni zrozumieć problematykę z tym związaną, należy przede wszystkim rozróżnić dwa podstawowe typy kredytów udzielanych przez banki - indeksowane kursem waluty obcej lub denominowane do waluty obcej, bo głównie z takimi mieliśmy w przeszłości do czynienia, przy czym należy zaznaczyć, że mogą występować istotne różnice pomiędzy umowami różnych banków, na co również staramy się zwrócić uwagę w kolejnych publikacjach.Kredyt indeksowany kursem waluty obcejKredyt indeksowany kursem waluty obcej (CHF, EUR itp.) to nic innego jak kredyt udzielony i wypłacony w złotych polskich, jak również w polskich złotych spłacany. Jednak z uwagi na zawarcie w treści umowy kredytowej tzw. klauzuli indeksacyjnej, wysokość zadłużenia kredytobiorcy oraz wysokość raty uzależniona jest ściśle od kursu określonej waluty obcej - najczęściej franka szwajcarskiego lub euro. Mechanizm finansowania polegał na tym, że kredytobiorca wnioskował o udzielenie kredytu w określonej wysokości w złotych polskich i godził się (za cenę niższego oprocentowania niż w przypadku kredytów w złotówkach) na wprowadzenie do treści umowy zapisów, zgodnie z którymi wartość zadłużenia z chwilą wypłaty kredytu przeliczana była na walutę obcą (CHF, EUR), najczęściej według kursu z dnia wypłaty kredytu lub jego transzy. Klient co prawda spłacał kredyt w polskich złotych, jednak ilość spłacanych złotówek musiała odpowiadać wartości raty kredytu wyrażonej w walucie obcej.Przykładowe postanowienia umowy kredytu indeksowanego:„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu waluty obowiązującego w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs waluty obowiązujący w momencie wypłaty poszczególnych transz.”„Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu”„Raty spłaty kredytu pobierane są z rachunku bankowego kredytobiorcy prowadzonego w złotych”„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej raty kredytu podlegające spłacie wyrażane są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, według kursu sprzedaży zgodnie z tabelą kursów walut obowiązującą w banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”Przeliczenie salda kredytu oraz docelowej raty na walutę obcą miało oczywiście ten skutek, że wzrost kursu waluty powodował automatyczny wzrost wartości raty spłacanej w złotych, którą kredytobiorca musiał zapewnić na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Tym samym korzyści wynikające z niższego oprocentowania kredytu indeksowanego szybko okazały się mizernym pocieszeniem dla tych, którzy zaciągali kredyt przy kursie franka szwajcarskiego oscylującym w granicach 2,20 zł.W oparciu o konstrukcję kredytu indeksowanego można przyjąć twierdzenie, że w istocie jest to kredyt złotówkowy a waluta obca jest jedyn...
 
 
2017-07-27 
Skarga na przewlekłość postępowania
Każdy, kto decyduje się dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej ma prawo oczekiwać rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednak realia w większości przypadków odbiegają dość radykalnie od oczekiwań i pomimo podejmowanych prób zreformowania procedury cywilnej odsetek osób zadowolonych z tempa rozpoznawania spraw przez sądy jest raczej znikomy...
 
 
2017-07-27 
Wyciąg z ksiąg bankowych w postępowaniu nakazowym
Z chwilą wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 14.04.2015 r. sygn. akt. P 45/12 , w którym orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wskazane przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r. wydawało się, że przywrócono w ten sposób równowagę pomiędzy uczestnikami sporów sądowych, w których z jednej strony występował bank a z drugiej strony dłużnik (domniemany lub rzeczywisty).
 
 
2017-07-27 
Windykacja wewnętrzna czy zewnętrzna: stan obecny i perspektywy
Przygotowany jeszcze w zeszłym roku na zlecenie jednej z firm windykacyjnych raport na temat wykorzystania windykacji zewnętrznej w firmach potwierdził, że prawie ¾ przedsiębiorców stara się odzyskiwać wierzytelności własnymi środkami. Mimo że co do samej metodologii badania można mieć pewne zastrzeżenia, to wyniki pokrywają się zasadniczo z intuicją, która podpowiada, że dla przedsiębiorców windykacja zewnętrzna będzie ostatecznością.
 
 
2017-06-13 
Zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie doznane wskutek wypadku komunikacyjnego – przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela i sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia przez sąd
Zgodnie z treścią art. 436 k.c. w zw. z art. 435 k.c. samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 
 
Strona 1 z 12    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Jesteśmy specjalistyczną agencją windykacyjną skupiającą się na odzyskiwaniu płatności z niezapłaconych faktur. Pomogliśmy setkom firm odzyskać pieniądze od nierzetelnych kontrahentów.

Zasięg działania: Europa
Windykacja za odsetki, skup niezapłaconych faktur i not odsetkowych, wywiad gospodarczy, kompleksowa obsługa prawna, monitoring płatności, pieczęć prewencyjna, restrukturyzacja zobowiązań.

Zasięg działania: Polska