Poradnik dla wierzycieli i dłużników


2017-05-09 
Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
Od 1 stycznia 2004 r. w Kodeksie pracy funkcjonują przepisy art. 11(3) i art. 18(3a)-18(3e) zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu. Wcześniej funkcjonowały jedynie przepisy statuujące zasadę równego traktowania w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, nie odnoszące się do kwestii dyskryminacji z innych powodów niż płeć.
 
 
2017-05-09 
Przestępstwa prywatnoskargowe – oskarżenie prywatne i skarga
Jedną z zasad postępowania karnego jest zasada ścigania z urzędu, która oznacza, że ściganie i inne czynności w toku postępowania karnego są wykonywane przez powołane do tego organy, bez względu na stanowisko i wolę innych podmiotów, min. pokrzywdzonych.
 
 
2017-04-05 
Windykacja polubowna – w którym momencie skorzystać z pomocy windykatora
Prowadzenie windykacji zza biurka, czyli tzw. windykacji miękkiej, jest metodą skuteczną jedynie w stosunku od niektórych dłużników. Skuteczność tego rodzaju działań jest umiarkowana, ale koszty generowane na tym etapie są niewielkie, podobnie jak ryzyko utraty klienta. W pewnym momencie należy jednak zmienić strategię windykacji i zakończyć procedury miękkie, przechodząc do działań z zakresu tzw. twardej windykacji. Najpierw jednak można odwołać się do doświadczenia windykatorów.
 
 
2017-04-05 
Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać aby był skuteczny i przestrzegany?
W ocenie ekspertów przepisy kodeksu pracy dotyczące zakazu konkurencji wymagają odświeżenia, ponieważ istnieje wiele niedoprecyzowanych kwestii, których samo orzecznictwo w pełni nie reguluje. Istnieje wiele spornych i interesujących zagadnień, w różny sposób interpretowanych zarówno przez pracodawcę jak i przez sądy.
 
 
2017-02-24 
Jak spłacić swoje zadłużenie? Na jakie konto skierować środki?
Windykacja to proces złożony i często komplikacje dla dłużnika pojawiają się w miejscach, w których się ich trudno spodziewać. Sposób spłaty zadłużenia nie zawsze jest obojętny i warto zwracać uwagę nawet na numery kont, ponieważ mogą się one w pewnych okolicznościach zmieniać.
 
 
2017-02-02 
Zakończenie działalności spółki jawnej bez likwidacji
Zakończenie działalności spółki podlegającej obowiązkowi rejestracji w KRS wymaga znacznie większego nakładu czasu i środków niż likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.
 
 
2016-12-27 
Zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe
Pod koniec 2015 roku zmieniły się zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty świadczące usługi finansowe, których celem było niewątpliwie wzmocnienie stosunkowo słabej pozycji konsumentów względem instytucji finansowych. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.)...
 
 
2016-10-28 
Zniesienie współwłasności nieruchomości
Współwłasność nieruchomości może powstać na wiele sposobów, jednak w praktyce najczęściej powstaje na skutek dziedziczenia przez dwóch lub więcej spadkobierców lub poprzez nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.
 
 
2016-10-04 
Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną
Częstym problem, z którym spotykają się wierzyciele jest zbieg egzekucji sądowej z administracyjną. Sytuacja taka ma miejsce gdy dwa organy egzekucyjne egzekwujące różnego rodzaju wierzytelności dokonują zajęcia tych samych składników majątkowych dłużnika.
 
 
2016-10-04 
Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym
Osoby występujące samodzielnie w procesie sądowym muszą mieć świadomość, że czasami nawet niewielkie zaniechania w toku sprawy, wynikające z braku dostatecznej wiedzy lub roztargnienia, mogą pociągać za sobą dotkliwe konsekwencje na dalszych etapach postępowania, w szczególności w ewentualnym postępowaniu przed sądem drugiej instancji na skutek wniesionej apelacji.
 
 
2016-08-24 
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez nieletnich
Rodzice małoletnich dzieci nie zawsze są świadomi problemów, jakie mogą dla niech wyniknąć na skutek czynów niedozwolonych powodujących szkodę, których sprawcami są ich pociechy. Tymczasem dzieci i ponosząca je fantazja, brak odpowiedniego rozeznania w zakresie skutków działania, jak również nie najlepsze wzorce wychowawcze są przyczynami wielu zdarzeń o nieprzewidywalnych i - niestety - bardzo często tragicznych skutkach, także w wymiarze finansowym.
 
 
2016-08-24 
Wypadek przy pracy – pojęcie oraz rodzaje świadczeń przysługujących pracownikowi
Wypadek przy pracy może się przytrafić każdemu, choćby nawet stosował się ściśle do obowiązujących w zakładzie pracy zasad i środków ostrożności. Gdy już takowe zdarzenie ma miejsce, oznacza to dla ubezpieczonego początek długiej batalii z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który - pomijając przypadki oczywiste - kierując się troską o finanse publiczne, w pozostałych (nieoczywistych) przypadkach będzie próbował udowodnić, że wypadek nie jest wypadkiem a jeżeli nawet jest - to nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu przepisów ustawy.
 
 
2016-06-29 
Pożyczka udzielona bez zachowania formy pisemnej a sądowe dochodzenie roszczeń
Do kancelarii prawniczych często trafiają klienci, którzy udzielili pożyczek innym osobom nie troszcząc się o zawarcie pisemnej umowy z pożyczkobiorcą. W niektórych przypadkach kwoty udzielonych pożyczek sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest odzyskanie pożyczonych kwot uzależniona jest od okoliczności konkretnej sprawy a głównie od formy, w jakiej nastąpiło przekazanie pieniędzy pożyczkobiorcy...
 
 
2016-06-29 
Rozszerzenie powództwa w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie a kwestia przedawnienia
Specyfika spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wyniku wypadku (z OC sprawcy) wymaga w wielu przypadkach zmiany powództwa w trakcie trwania procesu poprzez jego rozszerzenie. Dotyczy to szczególnie szkód na osobie, których rozmiaru - tak jak wartości życia i zdrowia - nie da się wycenić przy zastosowaniu jednolitych dla każdego poszkodowanego kryteriów.
 
 
2016-03-16 
Umorzenie postępowania po przekazaniu sprawy z EPU a koszty procesu
Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym odbywa się na podstawie innych przepisów niż przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym zastrzeżeniem, że skutkiem nieusunięcia braków pozwu jest umorzenie postępowania, a nie zwrot pozwu.
 
 
<- PoprzedniaStrona 2 z 12    Następna »
Szukaj firm windykacyjnych
Nazwa firmy:
Kwota windykacji:
Obszar geograficzny:

Kalkulatory

Kwota:Okres "od":


Okres "do":
Wybrane wpisy z bazy firm
Windykacja na Ukrainie. Dłużnik na Ukrainie. Świadczymy usługi na terenie całej Ukrainy.

Zasięg działania: Europa
Windykacja Terenowa , listowna , telefoniczna , Monitoring Płatności , Usługi Detektywistyczne , Wywiad Gospodarczy , Działamy w całej Polsce oraz Unii Europejskiej

Zasięg działania: Europa